Logo-jacek

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o rejestrację do dnia 18 czerwca br. - do godz. 12.00

Szanowni Państwo,

z przyjemnością zapraszamy do udziału w warsztatach pt. Pomoc materialna dla doktorantów Polskiej Akademii Nauk, które odbędą się w Warszawie w dniach 19-20 czerwca 2018 r.

Na wstępie należy wyjaśnić, że nasze przedsięwzięcie adresowane jest do P. T. Osób odpowiedzialnych za przyznawanie tytułowych stypendiów i zapomóg. Chodzi tu o Dyrektorów i Wicedyrektorów instytutów PAN, Kierowników studiów doktoranckich,  Przewodniczących i Członków komisji stypendialnych oraz Pracowników administracyjnych.

Przypomnieć należy, że od 2012 r. organizowana jest Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – największe środowiskowe przedsięwzięcie w którym bierze udział co roku 120 osób reprezentujących ośrodki akademickie z całej Polski. Limit miejsc w tegorocznej edycji (Toruń 28-30 maja br.) został wyczerpany. W ubiegłym roku, w dniach 21-22 czerwca, zorganizowane zostało seminarium poświęconego pomocy materialnej w instytutach PAN. Dotychczasowe doświadczenia wskazują na specyfikę studiów doktoranckich prowadzonych w ramach PAN i stąd ma uzasadnienie projekt skierowany wyłącznie do tego grona.

Program dwudniowych warsztatów koncentruje się wokół praktycznych aspektów przyznania pomocy materialnej dla doktorantów. Przede wszystkim chodzi tu o zasady obliczania dochodu, ale również „warsztaty pisania pism” co ma istotne znaczenie przy wydawaniu decyzji.

Program obejmuje również zagadnienie będące przedmiotem tzw. ustawy 2.0 w zakresie pomocy materialnej.

Wyrażam więc nadzieję, że nasza inicjatywa zyskają Państwa uznanie. Z uwagi na komfort uczestników zdecydowaliśmy się na ograniczenie liczby miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń. 

Agenda:

 • Pomoc materialna dla doktorantów Polskiej Akademii Nauk – warsztaty,

Czas i miejsce: 19-20 czerwca 2018 r., Warszawa - As-Bud Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, Aleje Jerozolimskie 81 (obok Dworca PKP Warszawa Centralna)

Program warsztatów uwzględnia takie zagadnienia jak:

I dzień (godz. 10.00-16.00):

Podstawy prawne pomocy materialnej dla doktorantów:

 • przepisy prawa powszechnie obowiązującego,
 • regulaminy i inne akty prawa zakładowego.

Status prawny doktoranta a prawo do pomocy materialnej

Organy przyznające pomocy materialną

Zasady obliczania dochodu w rodzinie doktoranta:

 • pojęcie rodziny i tzw. samodzielność finansowa,
 • alimenty,
 • gospodarstwo rolne i dzierżawa,
 • dochody z zagranicy,
 • nowe zasady kwalifikowania dochodu utraconego,
 • dochód opodatkowany zryczałtowanym podatkiem,
 • przeliczenie dochodu.

Pozostałe świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów:

 • tzw. stypendium mieszkaniowe,
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium dla najlepszych doktorantów,
 • zapomoga.

II dzień (godz. 9.00-15.00):

Wydawanie decyzji administracyjnych w przedmiocie przyznania pomocy materialnej:

 • wezwanie do uzupełnienia braków formalnych,
 • decyzja pozytywna,
 • decyzja negatywna,
 • uchylenie, zmiana i wygaśnięcie decyzji,
 • wznowienie postępowania.

 

Wykładowca: Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wieloletni członek i przewodniczący, najpierw Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla studentów WPiA UMK, a następnie Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów UMK w Toruniu, pomysłodawca ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” oraz Konferencji Prodziekanów ds. Studenckich. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. „Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism” (Toruń 2014), prelegent w ramach panelu „System stypendiów i kredytów dla studentów” podczas konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki pt. Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego (Łódź, 25-26 maja 2017 r.).

Udział w warsztatach wiąże się z opłatą w wysokości = 740 zł. brutto.

Uwaga, P.T. Uczestnicy reprezentujący jednostki, których przedstawiciele wezmą udział w Konferencji Kierowników Studiów Doktoranckich (Łódź, 14-16 maja 2018 r.) korzystają ze zniżki, tj. opłata w terminie do dnia 29 kwietnia br. = 600 zł.

Należność za uczestnictwo w warsztatach należy uiścić na konto: Pracownia Wydawnicza EIKON Dorota Dominiakl ul. Bema 12/12, 87-100 Toruń, NIP 7732128973, Regon: 340320106, mBank 07 1140 2004 0000 3102 7572 9963 z dopiskiem: Warsztaty PAN + nazwisko (np. Warsztaty PAN Pakuła).

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl

 


Dane do faktury (prosimy o upewnienie się, czy dane są prawidłowe):