Logo-jacek

Doświadczenia poprzednich edycji ukazały złożoność i wieloaspektowość problematyki świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. Toruńska konferencja, wyróżniająca się szczególnie wysokim poziomem merytorycznym, stanowi ważne forum wymiany myśli oraz stwarza uczestnikom możliwość podniesienia kwalifikacji. W konferencji - w roli wykładowców dotychczas wystąpili:

  • sędziowie sądów administracyjnych: dr Wiesław Czerwiński, Jarosław Wichrowski i Joanna Brzezińska;

  • praktycy: dr Monika Stachowiak-Kudła, Marcin Chałupka, Aleksander Jakubowski, Sebastian Gajewski, Piotr Majewski, Adam Szot, Piotr Pokorny, Piotr Szumliński, dr Małgorzata Szalewska, dr Marzena Szabłowska-Juckiewicz, dr Michał Leciak, dr Mariusz Zagórski, dr Paweł Dańczak.

Począwszy od III edycji konferencji (2014 r.) wprowadzono formułę wykładu otwierającego nasze przedsięwzięcie - od samego początku aktualne sprawy z zakresu pomocy materialnej na kanwie orzeczeń Naczelnego Sądu Administracji prezentuje Pan Profesor Jan Paweł Tarno.

Już dziś przedstawiamy pierwszych prelegentów VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, Toruń, dn. 11-13 marca 2019 r.:

  • prof. dr hab. Jan Paweł Tarno - kierownik Zakładu Sądownictwa Administracyjnego Uniwersyetu Łódzkiego, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, jeden z największych znawców tytułowej problematyki; autor i współautor ponad 190 opracowań naukowych z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowej kontroli administracji (monografii, podręczników, komentarzy, artykułów, rozpraw i glos);

  • dr hab. Robert Suwaj, prof. PW - doktor habilitowany nauk prawnych, prof. nadzw. w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Specjalista z zakresu prawa administracyjnego, procedur administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku. Autor publikacji naukowych, opracowań dydaktycznych, komentarzy i glos; referent i trener cyklicznych szkoleń i warsztatów dla pracowników administracji publicznej z zakresu postępowania administracyjnego.

  • dr Aleksander Jakubowski - adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny; wieloletni asystent sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Izba Ogólnoadministracyjna); doradca ds. prawnych Prorektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. studentów i jakości kształcenia. Stypendysta Narodowego Centrum Nauki. Odbył staż badawczy na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wiedeńskiego. Były członek Komisji Prawno-Statutowej oraz Komisji ds. Badań Naukowych Senatu Uniwersytetu Warszawskiego.

  • dr Aneta Korcz-Maciejko - doktor nauk prawnych, radca prawny KWP w Rzeszowie; autorka publikacji m.in. "Świadczenia rodzinne. Komentarz" (współautor), "Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Komentarz". Laureatka I nagrody w konkursie "Złote skrzydła" Dziennika Gazeta Prawna w 2009 r. w dziedzinie "Prawo pracy" za ksiązkę „Świadczenia rodzinne. Komentarz”.

  • mgr Florentyna Ząbek - absolwentka UMCS - Filia w Rzeszowie; adwokat od 2006 r., wpisana na listę radców prawnych od 2012 r. W latach 2009-2017 zajmowała się obsługą prawną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie. Obecnie radca prawny Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

  • mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UŁ, pomysłodawca ogólnopolskiej konferencji pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej; w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK.