Logo-jacek

Doświadczenia poprzednich edycji ukazały złożoność i wieloaspektowość problematyki świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. Toruńska konferencja, wyróżniająca się szczególnie wysokim poziomem merytorycznym, stanowi ważne forum wymiany myśli oraz stwarza uczestnikom możliwość podniesienia kwalifikacji. W konferencji - w roli wykładowców dotychczas wystąpili:

  • sędziowie sądów administracyjnych: dr Wiesław Czerwiński, Jarosław Wichrowski i Joanna Brzezińska;

  • praktycy: dr Monika Stachowiak-Kudła, Marcin Chałupka, Aleksander Jakubowski, Sebastian Gajewski, Piotr Majewski, Adam Szot, Piotr Pokorny, dr Małgorzata Szalewska, dr Marzena Szabłowska-Juckiewicz, dr Michał Leciak, Piotr Szumliński, dr Mariusz Zagórski, dr Paweł Dańczak.

Począwszy od III edycji konferencji (2014 r.) wprowadzono formułę wykładu otwierającego nasze przedsięwzięcie - od samego początku aktualne sprawy z zakresu pomocy materialnej na kanwie orzeczeń Naczelnego Sądu Administracji prezentuje Pan Profesor Jan Paweł Tarno.

Już dziś przedstawiamy pierwszych prelegentów VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, Toruń, dn. 28-30 maja 2018 r.:

  • prof. Jan Paweł Tarno - kierownik Zakładu Sądownictwa Administracyjnego Uniwersyetu Łódzkiego, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, jeden z największych znawców tytułowej problematyki; autor i współautor ponad 170 opracowań naukowych z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowej kontroli administracji (monografii, podręczników, komentarzy, artykułów, rozpraw i glos);

  • dr Sebatian Gajewski 

  • dr Aleksander Jakubowski - prawnik, związany z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Asystent sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Prowadzi zajęcia z prawa i postępowania administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doradca Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego. Autor publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa o szkolnictwie wyższym oraz postępowań przed sądami administracyjnymi w sprawach, w których stroną są szkoły wyższe.

  • mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, pomysłodawca ogólnopolskiej Konferencji pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism (Toruń 2014); w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami.