Logo-jacek

Doświadczenia poprzednich edycji ukazały złożoność i wieloaspektowość problematyki świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. Toruńska konferencja, wyróżniająca się szczególnie wysokim poziomem merytorycznym, stanowi ważne forum wymiany myśli oraz stwarza uczestnikom możliwość podniesienia kwalifikacji. W konferencji - w roli wykładowców dotychczas wystąpili:

  • sędziowie sądów administracyjnych: dr Wiesław Czerwiński, Jarosław Wichrowski i Joanna Brzezińska;

  • praktycy: dr Monika Stachowiak-Kudła, Marcin Chałupka, Aleksander Jakubowski, Sebastian Gajewski, Piotr Majewski, Adam Szot, Piotr Pokorny, Piotr Szumliński, dr Małgorzata Szalewska, dr Marzena Szabłowska-Juckiewicz, dr Michał Leciak, Piotr Szumliński, dr Mariusz Zagórski, dr Paweł Dańczak.

Począwszy od III edycji konferencji (2014 r.) wprowadzono formułę wykładu otwierającego nasze przedsięwzięcie - od samego początku aktualne sprawy z zakresu pomocy materialnej na kanwie orzeczeń Naczelnego Sądu Administracji prezentuje Pan Profesor Jan Paweł Tarno.

Już dziś przedstawiamy pierwszych prelegentów VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, Toruń, dn. 11-13 marca 2019 r.:

  • prof. dr hab. Jan Paweł Tarno - kierownik Zakładu Sądownictwa Administracyjnego Uniwersyetu Łódzkiego, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, jeden z największych znawców tytułowej problematyki; autor i współautor ponad 190 opracowań naukowych z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowej kontroli administracji (monografii, podręczników, komentarzy, artykułów, rozpraw i glos);

  • mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UŁ, pomysłodawca ogólnopolskiej konferencji pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism (Toruń 2014); w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami. uczestnik konferencji naukowych i szkoleń nt. spraw studenckich i pomocy materialnej.