Logo-jacek
Przyznając pomoc materialną dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2017/2018 warto pamiętać, że w ostatnim czasie miały miejsce zmiany, o których poniżej.
 
I. Ważne kwoty:

1.  W dniu 22 września br. Prezes GUS wydał obwieszczenie w przedmiocie tzw. hektara przeliczeniowego, na podstawie którego oblicza się dochód z gospodarstwa rolnego. Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2016 r. 2577 zł.

2. Nie ulega podwyższeniu górny próg wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne. Zgodnie z art. 179 ust. 2 Psw, rektor w uzgodnieniu z właściwym organem samorządu studenckiego określa corocznie wysokość takiego dochodu, która nie może być niższa niż 1,30 kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz wyższa niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Chodzi tu o zbiór pomiędzy kwotami; 668,20-1051,70 zł. Wprawdzie od 1 listopada 2017 r. górny próg miał wynosić 1162,20 zł. to jednak został „zamrożony” - zgodnie z art. 32 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin z dnia 7 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1428).

3. Podobnie, gdy idzie o tzw. samodzielność finansową, o której mowa w art. 179 ust. 6 pkt 2 lit. c. – student jest samodzielny finansowy i nie musi wykazywać dochodów swoich rodziców, ani osób bedących na utrzymaniu tychże rodziców, jeśli oświadcza, że nie prowadzi gospodarstwa domowego z żadnych z rodziców i spełnia jedną z następujących przesłanek: a) ukończył 26. rok życia, b) pozostaje w związku małżeńskim, c) ma na utrzymaniu dzieci, d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej. Samodzielnosć finansowa występuje również wtedy, gdy student wykazuje - w ostatnim roku podatkowym i w bieżącym roku podatkowym miesięczny dochód nie niższy niż 930,35 zł. W wyniku „zamrożenia” nie będzie mieć zastosowania planowany od 1 listopada 2017 r. kwota 1028,10 zł. To ważne z uwagi na fakt, że organ ocenia stan na dzień wydawania decyzji, a te często są wydawane już w listopadzie.

 

Omówienie kolejnych zmian już wkrótce!