Logo-jacek

W Toruniu w dniach 16-18 kwietnia 2018 r. miała miejsce II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prodziekanów ds. Studenckich!

Przypomnieć należy, że z inicjatywy Zakładu Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego I Konferencja Prodziekanów ds. Studenckich miała miejsce w Łodzi w dniach 3-5 kwietnia 2017 r. Głosy P.T. Uczestników ubiegłorocznej edycji sprawiły, że Zakład Sądownictwa Administracyjnego WPiA UŁ zdecydował o organizacji kolejnej konferencji. 

Patronat nad Konferencją objęli: Pan Profesor Marek Zirk-Sadowski - Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Pani Profesor Agnieszka Liszowska, a także Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i miesięcznik Forum Akademickie.

Program tegorocznej edycji uwzględniał to, że część P.T. Uczestników bierze udział w naszym projekcie po raz drugi. Omawiano zagadnienia związane z legislacją uczelnianą z uwzględnieniem roli prodziekanów ds. studenckich, jak również projektowane zmiany w ramach tzw. ustawy 2.0 oraz problematykę odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w indywydualnych sprawa studentów. Grupa tzw. pierwszaków (uczestniczącyych pierwszy raz w konferencji) miało możliwość wzięcia udział w bloku dot. roli i zadań prodziekanów ds. studenckich, zaś grupa tzw. starszaków uczestniczyła w bloku poświęconym komunikacji i promocji Wydziału.

Zgodnie z przyjętą tradycją wykład otwierający konferencję, poświęcony aktualnemu orzecznictwu Naczelnego Sądu Administracyjnego w indywidualnych sprawach studentów, wygłosił Pan Prof. Jan Paweł Tarno, sędzia NSA orzekający m.in. w sprawach z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego.

W roli pozostałych wykładowców wystąpili: dr Sebastian Gajewski, dr Aleksander Jakubowski, dr Krzysztof Kaleta oraz mgr Jacek Pakuła. Nie sposób pominąć, że obradom towarzyszyła ożywiona dyskusja, prowadzona również w trakcie tzw. wolnego czasu. Formułowane pytania stanowiły nie tylko inspirację do pogłębionych rozważań, ale i do wymiany dobrych praktyk. 

Podkreślić należy, że w Konferencji wzięli udział P.T. Prodziekani ds. Studenckich reprezentujacy ponad 30 ośrodków akademickich z całej Polski. Ogólna ocena konferencji wyrażona w ankiecie ewaluacyjnej została określona jako: 4,875 (w skali: 1 – niska; 5 – bardzo wysoka).

Kolejna, III edycja konferencji odbędzie się w dniach 1-3 kwietnia 2019 r. Dodatkowe informacje dostępne będą na stronie internetowej projektu.