Logo-jacek

Zapraszamy do udziału w seminarium pt. Zmiany w pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, które odbędzie się w Warszawie w dniu 30 listopada 2017 r. 

Problematyka niniejszego przedsięwzięcia koncentruje się wokół świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 173 i 199 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz stypendiów doktoranckich i projakościowych. Celem niniejszego przedsięwzięcia jest omówienie aktualnych zmian w tytułowych stypendiach i zapomogach. Wskazać w tym miejscu należy na nowelizacją Kodeksu postępowania administracyjnego, która weszła w życie z dniem 1 czerwca 2017 r., oraz na ustawę o świadczeniach rodzinnych, obowiązującą w nowym brzmieniu od dnia 1 sierpnia 2017 r.Wprowadzone zmiany mają zastosowanie do aktualnie rozpatrywanych wniosków w przedmiocie przyznania pomocy materialnej. Adresatami seminarium są P.T. Osoby odpowiedzialne za przyznawanie tytułowych świadczeń, w szczególności członkowie komisji stypendialnych, kierownicy działów spraw studenckich i działów ds. pomocy materialnej, kierownicy studiów doktoranckich, przedstawiciele samorządów studenckich i samorządów doktorantów. Z uwagi na termin, do udziału zapraszamy także członków odwoławczych komisji stypendialnych.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej (szczegóły).