Logo-jacek

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym seminarium z cyklu spraw studenckich pt. Aktualne problemy pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, które odbędzie się w Warszawie w dniu 7 grudnia 2016 r.

Adresatami seminarium są P.T. Pracownicy szkół wyższych i instytutów naukowych PAN, zajmujący się przyznawaniem pomocy materialnej, o której mowa w art. 173 i art. 199 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz stypendium doktoranckich i tzw. stypendiów projakościowych. Chodzi tu zwłaszcza o kierowników działów spraw studenckich, pełnomocników ds. pomocy materialnej, przewodniczących i członków komisji stypendialnych, a także prawników przygotowujących projekt odpowiedzi na skargę czy skargę kasacyjną.
Program zajęć, przygotowany przez mgra Jacka Pakułę, uwzględnia zagadnienia takie jak: autonomia szkolnictwa wyższego i odpowiednie stosowanie Kodeksu postepowania administracyjnego; wybrane problemy związane z poszczególnymi świadczeniami pomocy materialnej, tryby nadzwyczajne oraz postępowanie sądowoadministracyjne. Podczas seminarium zaprezentowane zostaną ww. kwestie przy uwzględnieniu orzeczenictwa sądów administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem orzeczeń NSA i wojewódzkich sądów administracyjnych za okres od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r. Formuła zajęć oparta jest na prezentacji wybranych problemów; przewidziano czas na dyskusję i wymianę doświadczeń.
Uwaga! Rejestracja rusza w dniu 26 października br.; liczba miejsce jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem www.
Zapraszamy do udziału!
Pobierz materiał informacyjny